Skip to content

De lange arm hoort nou eenmaal bij migratie

Door Thijl Sunier

De recente ongeregeldheden in Den Haag waarbij Eritrese demonstranten slaags raakten met de politie, leidden in de media en aan de talkshowtafels tot verhitte discussies over de achtergronden van deze oproer. Daarbij werd onder meer gewezen op de ‘lange arm’ van de Eritrese dictator Afewerki. Onder het mom van ‘gezellige culturele bijeenkomsten’ georganiseerd door aanhangers van Afewerki, en door middel van intimidatie door geheime agenten zou het regime Eritreeërs in het buitenland in het gareel proberen te houden. De ‘lange arm’ wordt tegenwoordig meer en meer gebruikt als label om ongewenste activiteiten van een regime buiten de eigen landsgrenzen te omschrijven, maar vaak mist zo’n label diepgang en roept meer vragen op dan dat het antwoorden verschaft. Dit soort praktijken zijn niet uniek en ze komen niet alleen onder Eritreeërs voor. Pogingen van regeringen om onderdanen elders te beïnvloeden zijn van alle tijden en vinden in alle migrantengemeenschappen plaats.

In de jaren zeventig en tachtig waren de zogenoemde ‘Amicales’ actief onder Marokkaanse migranten in Europa. De organisatie was opgericht als vereniging voor Marokkanen in het buitenland, maar zij zouden onder die dekmantel spioneren voor het toenmalige autoritaire regime van koning Hassan II van Marokko. De vereniging werd al snel bekend als ‘de lange arm van koning Hassan’. De confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime hield de gemoederen flink bezig in die jaren. In diezelfde tijd waren er sterke aanwijzingen dat er agenten van de Turkse militaire dictatuur in de jaren zeventig en die in de jaren tachtig actief waren onder Turkse migranten in Europa. Ook de zogenoemde ‘Grijze Wolven’, aanhangers van de Turkse fascistische partij MHP, die zich presenteerden als ‘Turkse culturele verenigingen’ intimideerden in die jaren vooral linkse Turken in Europa. Daar zijn ook slachtoffers bij gevallen onder andere in Nederland. En de huidige Turkse president Erdogan doet er alles aan om Turken in den vreemde aan zich te binden, hen in de gaten te houden en hen er steeds aan te herinneren dat zij eigenlijk Turkse onderdanen zijn. Ook dat gebeurt vaak via culturele en religieuze activiteiten en organisaties en ook daar wordt gesproken over de lange arm van Erdogan.

Relaties van migranten met het land van herkomst en bemoeienis van overheden met die migranten zijn onlosmakelijk verbonden met migratie. Bij de eerste generatie migranten ging het aanvankelijk om persoonlijke banden met familie, maar ook daaropvolgende generaties hoeven absoluut geen terugkeerplannen te hebben om relaties te onderhouden met mensen en organisaties in het land van herkomst. Moderne communicatiemiddelen hebben die relaties vergemakkelijkt en versterkt, maar ook een andere inhoud en een ander karakter gegeven. Deze zogenoemde transnationale relaties vormen de basis voor institutionele structuren en organisatorische verbanden en netwerken. Ze vormen de noodzakelijke infrastructurele voorwaarde voor de activiteiten van overheden maar ook van allerlei bewegingen en organisaties uit landen van herkomst.

Ook spionage door een regime is vrijwel onmogelijk zonder gebruik te maken van de netwerken die onder migranten bestaan, maar daadwerkelijke spionage en controle is maar een heel klein onderdeel van de activiteiten van overheden gericht op onderdanen in het buitenland. In de meeste gevallen gaat het om reguliere dienstverlening. Zo onderhield de Nederlandse overheid over meerdere generaties intensieve banden met de naoorlogse Nederlandse emigranten in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De banden van de emigranten met de achtergebleven familie en de culturele nostalgische verenigingen die de emigranten in het nieuwe land opzetten, speelden daarbij een belangrijke faciliterende rol. Aan die actieve overheidsbemoeienis lagen economische maar vaak ook politieke belangen ten grondslag. Men hoopte dat de emigranten een soort lokale ambassadeurs van Nederland zouden worden.

Zoveel is duidelijk. De gebeurtenissen van afgelopen zondag hebben te maken met de gespannen verhoudingen binnen de Eritrese gemeenschap die ongetwijfeld weer mede het gevolg zijn van de inmenging van het Eritrese regime. Maar de Eritrese bevolking hier kan natuurlijk niet worden versimpeld tot louter voor- en tegenstanders van dat regime. De Eritrese gemeenschap is net als andere migrantengemeenschappen complex en divers en de binding met het land van herkomst is grillig en veelvormig en voortdurend in ontwikkeling. Transnationale netwerken en organisaties zijn een onlosmakelijk onderdeel van migratiebewegingen. Activiteiten en onderlinge verhoudingen moeten in dat licht bezien worden. Laat er geen misverstand over bestaan, spionagepraktijken en pogingen van regeringen om hun onderdanen elders in de wereld te intimideren is kwalijk, zeker als het om autoritaire regimes gaat. Waar dat mogelijk is moet aan zulke praktijken een halt worden toegeroepen. Maar dat is maar een kant van de zaak. Juist als de spanningen hoog oplopen zoals in het geval van de gebeurtenissen in Den Haag, is het belangrijk om de complexiteit van zulke incidenten onder ogen te zien en te kijken hoe de gebeurtenissen zijn ingebed in de migrantengemeenschap als geheel. In plaats van de onlusten af te doen als ordinaire ordeverstoring waar we alleen maar last van hebben zou het goed zijn als politici en journalisten zich serieuzer zouden verdiepen in de achtergronden van de Eritrese gemeenschap in Nederland.

Thijl Sunier is emeritus hoogleraar Islam in Europese samenlevingen. Recent verscheen van zijn hand het boek Making Islam Work: Islamic Authority among Muslims in Western Europe.

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in NRC, 24 februari 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *