Skip to content

promotie: “The New Way” in Vietnam

Promotie Tam Ngo: 24 mei, 09.45, Aula

The New Way: becoming protestant Hmong in contemporary Vietnam, dat is de titel van de dissertatie die SCA-AIO Tam Ngo gaat verdedigen op 24 mei aanstaande, om 09.45, in de aula van de VU.  De tesis gaat over de Hmong, een etnische minderheid in Vietnam, die zich, mede onder invloed van nauwe connecties met verwanten in de USA, in groten getale tot het protestantse Christendom bekeerde. De verdediging is open voor publiek, iedereen is welkom.

De samenvatting van het betoog van Tam Ngo luidt als volgt: De bekering van ongeveer een derde van de Hmong bevolking in Vietnam tot het Protestantisme gedurende de laatste twee decennia heeft nationaal en internationaal aandacht getrokken. Voor het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw hadden de meeste Hmong (een groep van rond een miljoen mensen) niets met Protestantse bekering te maken gehad. Aan het eind van de tachtiger jaren vingen Hmong in Vietnam bij toeval evangelische uitzendingen van de in de Philippijnen gevestigde Far East Broadcasting Company op. Dit leidde eerst tot millenaristische bewegingen, maar al snel begrepen de Hmong dat zij zich tot het Christendom moesten bekeren. Het Protestantse Christendom wordt in Hmong De Nieuwe Weg genoemd.

De huidige studie van deze nog steeds voortdurende bekeringsgolf is gebaseerd op intensief etnografisch veldwerk in de provincie Laocai in het noorderlijke hoogland van Vietnam. Het begint met een uiteenzetting van de etnografische en historische achtergronden van de Hmong. Het behandelt de politieke en ethische problemen van het doen van dit onderzoek in de huidige politieke situatie in Vietnam. Vervolgens wordt een analyse gegeven van de bijzondere aard van individuele en collectieve bekering die tot stand komt door alleen naar de radio te luisteren zonder tussenkomst van zendelingen. Bekering is een fundamentele interventie in de manier waarop mensen tegen de wereld en tegen verandering aankijken. In dit geval hadden de bekeerlingen –vooral in het begin- geen hulp van buitenstanders bij de uitleg van de radio-boodschap en bij het stichten van kerken. Zij moesten het zelf uitzoeken todat ze geholpen werden door Amerikaanse Hmong.

De vraag waarom zoveel Hmong zich bekeren tot het Christendom staat centraal in het proefschrift. Een belangrijk element is de sociale en economische marginaliteit van deze groep, die tot de armste groepen in Vietnam behoort. De Vietnamese regering ziet hen als potentiële rebellen, maar ook als een doelgroep voor een communistisch beschavingsoffensief. De zendelingen zien hen ook als ‘verworpenen’ en als doelgroep van een christelijk beschavingsoffensief. In de dissertatie wordt nadruk gelegd op het perspectief van de Hmong zelf, zowel van de bekeerlingen als van degenen die niet voor bekering kiezen. Na het falen van verscheidene Vietnamese ontwikkelingsprogramma’s kiezen veel Hmong voor een wereldgodsdienst die niet gebonden is aan de Vietnamese staatsgrenzen en hen zicht geeft op een wereld van mogelijkheden. Een belangrijke rol hierin wordt gespeeld door Hmong die na de Vietnamoorlog naar de Verenigde Staten zijn gevlucht en het nu tot hun taak rekenen de achtergeblevenen te helpen bij hun bekering tot het Christendom.

De studie richt zich ook op de Hmong die zich in de Verenigde Staten (vooral Wisconsin, Minnesota, Californie en Colorado) gevestigd hebben en analyseert hun motieven om zich aan zendingsarbeid te wijden. Belangrijk in die motivatie is een tegenstrijdige combinatie van een nostalgisch verlangen naar een authentiek cultureel thuisland en een poging om dat thuisland te ontwikkelen en de achtergeblevenen te bekeren tot ‘de nieuwe weg’.

De studie toont aan dat bekering grote conflicten tussen bekeerlingen en niet-bekeerlingen teweeg brengt. De etnische solidariteit van de Hmong is gebaseerd op verwantschap en bekering brengt die solidariteit in gevaar. Het is daarom van belang dat de studie aandacht aan de interactie tussen bekeerlingen en niet-bekeerlingen besteedt en aan processen, waarin bekeerling zich weer afkeren van de ‘nieuwe weg’.

Het protestantisme staat haaks op gewoonten en gebruiken die centraal staan in het leven van de Hmong. Geaccepteerde vormen van seksualiteit en consumptie van alcohol moeten getransformeerd worden tot ‘zonden’. De studie besteedt aandacht aan de wijze waarop een nieuwe moraliteit gevormd wordt door het zich afkeren van oude gewoonten en gebruiken, maar ook hoe ambivalent de Hmong zijn over de verwantschap van de nieuwe, christelijke moraliteit en de beschaving die de Kinh meerderheid in Vietnam hen probeert op te dringen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *