Skip to content

Thijl Sunier wil voorbij integratiedenken

 

Thijl Sunier, sinds vorig jaar op onze afdeling hoogleraar ‘islam in Europese samenlevingen’, houdt op 27 november zijn oratie ‘Voorbij de domesticering van de islam in Europa’. In deze lezing, die gezien kan worden als de ‘maiden speech’ van de nieuwe professor, zal hij vertellen hoe hij zijn leerstoel hoopt in te vullen. Hier geeft hij ons een voorproefje.

Het huidige onderzoek naar de islam in Europa is vrijwel volledig toegesneden op de uitgangspunten van het integratiebeleid van de diverse Europese regeringen. Onderzoekers houden zich bezig met de vraag hoe moslims ingepast moeten worden in de maatschappij. Vanuit beleidsoogpunt mag dit begrijpelijk zijn, onderzoekers naar de vestiging van de islam in Europa moeten niet blindelings deze beleidsprioriteiten volgen, maar hun eigen onderzoeksagenda ontwikkelen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de meeste moslims geen migranten meer zijn, maar al lang een integraal onderdeel van de Europese samenlevingen uitmaken.

Het integratiebeleid ten aanzien van migranten met een islamitische achtergrond heeft zich in de laatste tien jaar als gevolg van de aanslagen in Amerika en Europa en de problemen in wijken van verschillende Europese steden toegespitst op criminaliteit- en radicaliseringpreventie, veiligheid, en een grotere controle op het doen en laten van moslims. Europese staten streven ernaar de islam te beteugelen en aan te passen aan nationale omstandigheden. Deze ‘domesticering van de islam’ is een beleidsprioriteit geworden in vrijwel alle landen van Europa.

Veel onderzoekers spitsen hun vraagstelling toe op deze beleidsontwikkelingen, niet in de laatste plaats vanwege het subsidiebeleid. Het gevolg is dat belangrijke vragen ten aanzien van de islam in Europa blijven liggen of te weinig aandacht krijgen. Onderzoek naar de dagelijkse islam van gewone moslims, naar de islambeleving onder jongeren en naar islamitisch leiderschap hebben sterk te lijden van deze wetenschappelijke blikvernauwing. Ik zal aantonen dat inzicht in deze onderwerpen beleidsmakers belangrijke inzichten oplevert.

Sunier’s oratie vindt plaats op 27 november, om 15:45 uur, in de aula van de Vrije Universiteit. De voertaal is Engels. Eerder op dezelfde dag wordt op de VU het VISOR seminar ‘Islam in Europe’ gehouden.

Thijl Sunier is door VISOR aangesteld als hoogleraar ‘islam in Europese samenlevingen’ op de afdeling Sociale en Culturele Anthropologie van de VU.
Thijl Sunier schreef eerder op StandplaatsWereld over de paradoxale zaak Ramadan

6 Comments

  1. […] de integratie van velen”. Hierin herhaalt hij het pleidooi dat al eerder weergegeven werd op dit weblog: het onderzoek naar Islam zou meer uit moeten gaan van het gegeven dat Moslims een onderdeel zijn […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *